ΛΗΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΣ 6, ΟΔΟΣ 7

Ενημερώνουμε τους χρήστες παλαιότερων εκδόσεων του ΟΔΟΣ και συγκεκριμένα όλων των εκδόσεων ΟΔΟΣ 6 και ΟΔΟΣ 7, ότι δεν θα είναι εφεξής δυνατή η ανανέωση της χρήσης τους, λόγω αφενός αδυναμίας κλειδώματός τους στα παλαιάς τεχνολογίας hasp που χρησιμοποιούν και αφετέρου βλάβης (δυσλειτουργίας UPS σε διακοπή ρεύματος) στο server της εταιρείας, που περιείχε τα προγράμματα…